Termos

86 tekstów – auto­rem jest Ter­mos.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 19 października 2011, 20:55

Twojej nienawiści czas

Kiedy wszys­tko cze­go prag­niesz, gi­nie we mgle
Nic nie jest w sta­nie po­cie­szyć Cię
Ludzie po­kazują praw­dzi­we ob­licze swe
A każda se­kun­da niszczy ser­ce twe
Wte­dy nad­chodzi ta­ki czas
że los swój w swo­je ręce chcesz
Bo masz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 października 2011, 19:32

Dziś, wyzbędę się uczuć,
Dziś, wyzbędę się bólu,
Dziś, osiągnę szczyt,
Jed­nocześnie będąc na dnie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 września 2011, 16:15

Śmie­szność prob­lemów by­wa przygniatająca. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 4 września 2011, 19:27

Dob­rzy ludzie od­chodzą pier­wsi... Żeby przy­goto­wać miej­sce dla tych złych...

Pa­mięci zmarłego dziś w wy­pad­ku kuzyna. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 lutego 2011, 11:44

W ram­kach społeczeństwa na­wet ga­lop myśli przes­ta­je być galopem. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 21 listopada 2010, 03:02

Jes­teś tyl­ko ka­wałkiem tej gównianej ma­terii, ku­rew­sko za­leżnym od in­nych gównianych ka­wałków materii. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 września 2010, 17:40

Świat kończy się tam...

W twoich oczach strach
On nie opuści Cię na­wet na krok
On nie poz­wo­li Ci żyć.
Skur­wiel połamie Ci kark

Świat kończy się tam
Gdzie strach zaczy­na swój marsz
Pochłania dusze i ciała
Nie ma zmiłowania.

Lękiem zwa­ny kiedyś w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 10 września 2010, 16:51

Raz po­pełniając zbrod­nie, poz­wa­lamy na po­pełnienie jej jeszcze raz. Koło się za­myka, a ja wciąż wi­ruję nie mogąc przestać. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 9 września 2010, 21:40

Mo­je marze­nia zginęły po­między krawężnikami,
Wdep­ta­ne w bruk przez nie­czułość sza­rych obywateli. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 8 września 2010, 23:16
Termos

Jestem zerem. Takim współczesnym bohaterem. Oceniaj mnie tak jak na to zasługuje. Nie oceniaj opakowania, oceniaj wnętrze lub w ogóle nie oceniaj. Niezrozumiały dla mas... Statysta w serialu jakim jest życie. Pionek w rękach Boga. Strażnik moralności. Wojownik miłości.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Termos

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

6 sierpnia 2015, 19:09Smurf007 sko­men­to­wał tek­st [...] a zmęcze­nie da [...]

6 sierpnia 2015, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st [...] a zmęcze­nie da [...]